start >> AKTUALNOŚCI >> Archiwum 2012
Archiwum 2012

Przedsiębiorca nie musi płacić składek do ZUS

Email Drukuj PDF

Wystarczy samo zaprzestanie działalności gospodarczej i
wyrejestrowanie z ZUS, aby nie mógł on żądać zapłaty składek od
przedsiębiorcy

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 13:25 Więcej…
 

Nowe zasady aktualizacji danych identyfikacyjnych.

Email Drukuj PDF

Od stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady identyfikacji osób fizycznych nie posiadających działalności.  W ich zakresie obowiązuje jedynie aktualizowanie danych takich jak adres zamieszkania inny niż adres zameldowania, numer rachunku bankowego oraz danych kontaktowych.

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 12:38 Więcej…
 

Montaż kuchni jest opodatkowany 23-proc. stawką VAT

Email Drukuj PDF

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie o VAT

TEZA Czynności polegające na montażu stałej zabudowy wnękowej i kuchennej z zakupionych płyt meblowych, blatów, luster i elementów metalowych dociętych na konkretny wymiar trwale montowane w budynku mieszkalnym od 1 stycznia 2011 r. podlegają opodatkowaniu stawką 23 proc.

STAN FAKTYCZNYSkarżąca prowadzi działalność w zakresie dystrybucji i produkcji mebli. Jednym z elementów oferty jest kompleksowe świadczenie polegające na montażu elementów mebli do zabudowy kuchennej, wnękowej, łazienkowej itp., przygotowanych na konkretny wymiar z materiałów zakupionych przez skarżącą od innych podmiotów. Świadczenie polega na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym zainstalowaniu komponentów meblowych. Meble są montowane m.in. w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

UZASADNIENIE Istota sporu sprowadza się do określenia, jaką stawką VAT powinno być opodatkowane kompleksowe świadczenie polegającego na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu trwałych zabudów wnękowych, kuchennych.

Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, 8-proc. stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jak wynika z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 mkw., oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 mkw.

Sąd wyjaśnił, że ustawa o VAT nie definiuje pojęć: budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa. Konieczne jest więc odwołanie do przepisów prawa budowlanego. Nie można jednak przenieść regulacji z prawa budowlanego wprost do prawa podatkowego, mają one jedynie charakter pomocniczy.

Sąd przywołał następnie definicje pojęć: obiekt budowlany, budowa, przebudowa, modernizacja, roboty budowlane, remont, urządzenie techniczne.

Obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Należy więc uznać, że instalacje te i urządzenia wchodzą w skład budynku będąc jego elementami. Między budynkiem oraz wskazanymi instalacjami i urządzeniami musi jednak zachodzić związek uzasadniający wniosek, że elementy te są niesamodzielne, a jedynie składają się na budynek. Jak wynika z art. 3 pkt 9 prawa budowlanego, urządzeniem budowlanym jest urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Sąd rozstrzygnął, że zabudowy wnękowej i kuchennej będącej zabudową meblową nie można uznać za instalację lub urządzenie techniczne budynku. Ich montaż nie wymagał bowiem pozwolenia na budowę, mogą być w każdym czasie zdemontowane lub wymienione. Działania te nie są więc objęte zakresem pojęciowym robót budowlanych lub przebudowy w rozumieniu prawa budowlanego. Zabudowa meblowa wnękowa i kuchenna nie jest w rezultacie objęta regulacjami prawa budowlanego.

WSA powołał wwsię na językowe znaczenie powyższych pojęć i stwierdził, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje nowa całość. Sąd zgodził się więc z ministrem finansów, który wydał interpretację indywidualną, że wykonywane przez skarżącą czynności nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. W konsekwencji montażu mebli na wymiar nie można opodatkować obniżoną, 8-proc. stawką VAT.

Sąd dodał, że opisane czynności należy uznać za roboty budowlano-montażowe. Wskazał też, że przepisy rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649) oraz obecnie obowiązującego rozporządzenia w tej sprawie z 4 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 73, poz. 392) wskazują, że ustawodawca znacznie ograniczył zakres stosowania obniżonej stawki VAT. Z listy usług objętych preferencyjną stawką usunięto bowiem roboty budowlano-montażowe dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Wyrok WSA w Olsztynie z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Ol 674/11, nieprawomocny.

 

Źródło: Łukasz Zalewski

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 12:50
 

Jak od 1 stycznia 2012 r. podatnik może wystąpić o interpretację ogólną

Email Drukuj PDF

Każdy, kto uważa, że są problemy podatkowe, które powinien rozwiązać minister finansów w interpretacji ogólnej, może o to zawnioskować

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące ogólnych interpretacji podatkowych. Procedura ta została zliberalizowana. Do końca 2011 r. interpretacje ogólne wydawał minister finansów, podejmując subiektywną decyzję w tym zakresie. Od kilku dni o zinterpretowanie prawa w ogólnym dokumencie, wiążącym wszystkie organy podatkowe, może poprosić każdy.

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 12:51 Więcej…
 

S24 szybka, ale ryzykowna

Email Drukuj PDF

Uproszczona rejestracja elektronicznej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tzw. S24, odbywa się kosztem bezpieczeństwa obrotu. Krajowa Rada Sądownictwa wzywa do rychłej nowelizacji dotyczących jej rozporządzeń

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 12:51 Więcej…
 

Po odwieszeniu działalności trzeba prowadzić ewidencję w kasie fiskalnej

Email Drukuj PDF

Przepisy dotyczące kas rejestrujących nie przewidują zawieszenia działalności gospodarczej. Nie wiążą też z tym żadnych skutków

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 12:54 Więcej…
 

Do Dzisiaj można rozliczyć się przez pracodawcę!!

Email Drukuj PDF

Jeśli pracownik chce się rozliczyć PIT za 2011 rok przez pracodawcę musi do dzisiaj czyli tj. 10 stycznia 2012r. przekazać wypełniony PIT 12. Jeśli pracownik się spóźni to będzie musiał sam rozliczyć zeznanie podatkowe.

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 12:55 Więcej…
 

Urzędy pracy odbierają zasiłki bezrobotnym przedsiębiorcom

Email Drukuj PDF

Tylko właściciel firmy, który udowodni, że nie prowadził działalności gospodarczej w okresie, gdy miał ją zawieszoną, nie będzie musiał oddawać zasiłku dla bezrobotnych.

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 12:56 Więcej…
 

Najem razem czy osobno

Email Drukuj PDF

Jeśli przychody z wynajmu wspólnego mieszkania chce rozliczać tylko jeden z małżonków musi poinformować o tym fiskusa

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 12:59 Więcej…
 

Ważne orzecznictwa sądowe - Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie sprzedaży udziału w współwłasności nieru

Email Drukuj PDF

 

Uchwała
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
7 sędziów NSA W-wa
z dnia 24 października 2011 r.
I FPS 2/11
Sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u. w zw. z art. 2 pkt 6 tej ustawy.
Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 13:00 Więcej…
 


Strona 1 z 3

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz