start >> WSKAŹNIKI

Wynagrodzenia

 

- Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie oznacza minimalną kwotę brutto, jaką należy zapłacić pracownikowi (osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy). Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2017 r. - 2.000 zł (podstawa prawna Dz. U. z 2016 r. poz. 1456).

 

Dodatki za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). Pracodawca może w przepisach wewnątrzzakładowych ustanowić wyższy dodatek za pracę w nocy.

Metoda obliczania stawki dodatku została określona w § 4b rozporządzenia o wynagrodzeniu. Przy jej ustalaniu minimalne wynagrodzenie za pracę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Oznacza to, że stawkę tę należy ustalać odrębnie dla każdego miesiąca, chyba że liczba godzin do przepracowania jest taka sama. Według Głównego Inspektoratu Pracy (stanowisko z dnia 23 stycznia 2008 r.) przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu należy rozumieć obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 K.p.

Kwota dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2017 r. wyniesie:

m-c wymiar czasu pracy

kwota dodatku
za 1 godzinę

wyliczenie
I 168 godz. 2,38 zł (2.000 zł : 168 godz.) = 11,90 zł; 11,90 × 20%
II 160 godz. 2,50 zł (2.000 zł : 160 godz.) = 12,50 zł; 12,50 × 20%
III 184 godz. 2,17 zł (2.000 zł : 184 godz.) = 10,87 zł; 10,87 × 20%
IV 152 godz. 2,63 zł (2.000 zł : 152 godz.) = 13,16 zł; 13,16 × 20%
V 168 godz. 2,38 zł (2.000 zł : 168 godz.) = 11,90 zł; 11,90 × 20%
VI 168 godz. 2,38 zł (2.000 zł : 168 godz.) = 11,90 zł; 11,90 × 20%
VII 168 godz. 2,38 zł (2.000 zł : 168 godz.) = 11,90 zł; 11,90 × 20%
VIII 176 godz. 2,27 zł (2.000 zł : 176 godz.) = 11,36 zł; 11,36 × 20%
IX 168 godz. 2,38 zł (2.000 zł : 168 godz.) = 11,90 zł; 11,90 × 20%
X 176 godz. 2,27 zł (2.000 zł : 176 godz.) = 11,36 zł; 11,36 × 20%
XI 160 godz. 2,50 zł (2.000 zł : 160 godz.) = 12,50 zł; 12,50 × 20%
XII 152 godz. 2,63 zł (2.000 zł : 152 godz.) = 13,16 zł; 13,16 × 20%

Kwoty wolne od potrąceń

Kodeks pracy przewiduje ochronę wynagrodzenia za pracę przejawiającą się m.in. limitami potrącanych kwot oraz kwotą całkowicie wolną od potrąceń, która jest obliczana na podstawie obowiązującego w danym roku kalendarzowym minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.
W odniesieniu do tzw. potrąceń dobrowolnych (dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika) kwotą wolną od potrąceń jest kwota:
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% tej kwoty - przy potrącaniu innych należności.

Podstawa prawna: art. 871 § 1 i art. 91 § 2 K.p.

Od 1 stycznia 2017 r. kwota wolna w przypadku egzekucji należności niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika pełnoetatowego, który ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz złożył pracodawcy PIT-2 wyniesie 1459,48 zł, zgodnie z wyliczeniem:

wyszczególnienie poz. kwota
minimalne wynagrodzenie za pracę -1- 2.000,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 1) -2- 2.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania
(poz.2 x 9,76% + poz.2 x 1,5% + poz.2 x 2,45%)
-3- 274,20 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1-3) -4- 1.725,80 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (poz.4 x 9%) -5- 155,32 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (poz.4 x 7,75%) -6- 133,75 zł
podstawa opodatkowania (poz. 1 - 111,25 - poz.3), po zaokrągleniu -7- 1615,00 zł

zaliczka na podatek dochodowy przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną
(poz.7 x 18% - 46,33 zł)

-8- 244,29 zł
zaliczka na podatek dochodowy po odliczeniu składki zdrowotnej (poz. 8-6),
po zaokrągleniu
-9- 111,00 zł
kwota wolna (poz. 1-3-5-9) -10- 1459,48 zł

Kwoty wolne, które będą obowiązywały w 2017 r. dla różnych potrąceń z wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

przy zastosowaniu   
podstawowych
kosztów i kwoty
zmniejszającej
podatek

przy zastosowaniu
podstawowych
kosztów i bez
kwoty zmniejszającej
podatek

przy zastosowaniu    
podwyższonych
kosztów i kwoty
zmniejszającej
podatek
przy zastosowaniu 
podwyższonych
kosztów i bez
kwoty zmniejszającej
podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1459,48 zł 1413,48 zł 1464,48 zł 1418,48 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1313,53 zł 1272,13 zł 1318,03 zł 1276,63 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1167,58 zł 1130,78 zł 1171,58 zł 1134,78 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1094,61 zł 1060,11 zł 1098,36 zł 1063,86 zł

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do tego wymiaru (art. 871 § 2 K.p.). Dokonując ustalenia tych kwot
w pierwszej kolejności ustala się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy pracownika, a następnie dokonuje się odliczeń składkowo-podatkowych.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz